In Autumn 2020, DOAJ will be relaunching with a new website with updated functionality, improved search, and a simplified application form. More information is available on our blog. Our API is also changing.

Hide this message

Principes van transparantie en "best practice" voor wetenschappelijke publicaties

(Translated versions are available in Arabic, Catalan, Chinese, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, Hindi, Indonesian, Italian, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian )

Inleiding

Het Committee on Publication Ethics, de Directory of Open Access Journals, the Open Access Scholarly Publishers Association en de World Association of Medical Editors zijn wetenschappelijke organisaties die een groei in zowel het aantal als de kwaliteit van lidmaatschaps aanvragen hebben gezien. Onze organisaties hebben samengewerkt om principes van transparantie en "best practice" voor wetenschappelijke publicaties te identificeren en om duidelijk te maken dat deze principes de basis vormen voor de criteria op basis waarvan de geschiktheid voor lidmaatschap wordt beoordeeld door COPE, DOAJ en OASPA, en ook deels de criteria vormen waarop lidmaatschapsaanvragen worden geëvalueerd door WAME. Elke organisatie heeft ook zijn eigen, aanvullende criteria die worden gebruikt bij het evalueren van aanvragen. De organisaties delen geen lijsten met uitgevers of tijdschriften die niet hebben kunnen aantonen dat ze voldeden aan de criteria voor transparantie en "best practice".

Dit is de derde versie van een werk in uitvoering (gepubliceerd in januari 2018); de eerste versie werd door OASPA in december 2013 beschikbaar gesteld en een tweede versie in juni 2015. We moedigen de brede verspreiding ervan aan en blijven feedback over de algemene beginselen en de specifieke criteria verwelkomen. Achtergrondinformatie over de respectieve organisaties kan hieronder.gevonden worden.

Een infographic van deze principes is in opdracht van COPE gemaakt en kan hier worden gedownload: [Landscape A4 version] [Tall 'poster' version]

 

Principes van transparantie

 1. Website
  De website van een tijdschrift, inclusief de tekst die deze bevat, moet aantonen dat er zorg is besteed aan hoge ethische en professionele normen. Het mag geen informatie bevatten die lezers of auteurs zou kunnen misleiden, inclusief elke poging om de site van een ander tijdschrift / uitgever na te bootsen. Een 'Aims & Scope'-verklaring moet op de website worden opgenomen en het lezerspubliek moet duidelijk worden omschreven. Er moet een verklaring zijn over wat een tijdschrift zal overwegen voor publicatie, inclusief criteria voor auteurschap (bijv. Geen rekening houden met meerdere indieningen, overtollige publicaties). ISSN's moeten duidelijk worden weergegeven (gescheiden voor print en elektronisch).
 2. Naam van het tijdschrift
  De naam van het tijdschrift moet uniek zijn en er niet één zijn die gemakkelijk kan worden verward met een ander tijdschrift of potentiële auteurs en lezers kan misleiden over de herkomst of associatie van het tijdschrift met andere tijdschriften.
 3. Peer review-proces
  Tijdschriftinhoud moet duidelijk worden gemarkeerd als peer-reviewed of niet. peer-review wordt gedefinieerd als het verkrijgen van advies over individuele manuscripten van ter zake kundige experts die geen deel uitmaken van de redactie van het tijdschrift. Dit proces, evenals elk beleid met betrekking tot de peer-review procedures van het tijdschrift, moet duidelijk worden beschreven op de website van het tijdschrift, inclusief de gebruikte methode van peer-review. Tijdschrift websites mogen geen a priori acceptatie van een manuscript of korte peer review-tijden garanderen.
 4. Eigendom en management
  Informatie over eigendom en / of het beheer van een tijdschrift moet duidelijk worden vermeld op de website van het tijdschrift. Uitgevers mogen geen namen uit de organisatie of het tijdschrift gebruiken die potentiële auteurs en redacteurs zouden misleiden over de aard van de eigenaar van het tijdschrift
 5. Bestuursorgaan
  Tijdschriften hebben redactieraden of andere bestuursorganen waarvan de leden erkende experts zijn in de vakgebieden die binnen de scope van het tijdschrift vallen. De volledige namen en voorkeuren van de redactie van het tijdschrift of een ander bestuursorgaan worden op de website van het tijdschrift vermeld.
 6. Redactie / contactinformatie
  Tijdsschriften moeten de volledige namen en affiliaties van de redacteuren van het tijdschrift op de website van het tijdschrift vermelden, evenals contactinformatie voor de redactie van het tijdschrift, inclusief een volledig bestaand zakelijk adres.
 7. Auteursrechten en licenties
  Het beleid voor auteursrechten moet duidelijk worden vermeld in de auteursrichtlijnen en de copyright houder moet op alle gepubliceerde artikelen wordt genoemd. Evenzo moeten licentiegegevens duidelijk worden beschreven in de richtlijnen op de website en moeten licentievoorwaarden worden vermeld op alle gepubliceerde artikelen, zowel bij HTML als PDF's.. Als auteurs toestemming hebben om te publiceren onder een Creative Commons-licentie, worden eventuele specifieke licentievereisten vermeld. Elk beleid met betrekking tot het plaatsen van definitieve geaccepteerde versies of gepubliceerde artikelen in externe repositories moet duidelijk worden vermeld.
 8. Kosten voor auteurs
  Alle vergoedingen of kosten die nodig zijn voor het verwerken en / of publiceren van materiaal in het tijdschrift moeten duidelijk worden vermeld op een plaats die potentiële auteurs gemakkelijk kunnen vinden voordat ze hun manuscripten ter beoordeling indienen of aan auteurs worden uitgelegd voordat ze beginnen met het voorbereiden van hun manuscript voor inzending. Als dergelijke kosten niet in rekening worden gebracht, moet dit ook duidelijk worden vermeld.
 9. Procedure voor het identificeren van en omgaan met beschuldigingen van onderzoeksfraude
  Uitgevers en redacteuren zullen redelijke stappen ondernemen om de publicatie van artikelen te voorkomen waarin zich wangedrag met betrekking tot onderzoek zich heeft voorgedaan, waaronder plagiaat, geforceerde citaties en gegevens vervalsing / fabricage. In geen enkel geval zal een tijdschrift of zijn redacteuren een dergelijk wangedrag aanmoedigen, of bewust toestaan dat dergelijk wangedrag plaatsvindt. In het geval dat de uitgever of redacteurs van een tijdschrift op de hoogte worden gebracht van mogelijke onderzoeksfraude met betrekking tot een gepubliceerd artikel in hun tijdschrift, zal de uitgever of redacteur handelen volgens de COPE's richtlijnen (or equivalent) (of equivalent) bij het behandelen van beschuldigingen.
 10. Publicatie Ethiek
  Een tijdschrift moet ook een beleid hebben voor ethisch publiceren.. Dit beleid moet duidelijk beschreven worden op de website en moet verwijzen naar: i ) beleid over auteurschap en co-auteurschap ; ii) Hoe het tijdschrift klachten en beroep behandelt; iii) beleid over belangenconflicten / concurrerende belangen; iv) beleid inzake gegevensuitwisseling en reproduceerbaarheid; v) beleid inzake ethisch toezicht; vi) beleid inzake intellectueel eigendom; en vii) opties voor discussies en correcties na publicatie.
 11. Publicatie schema
  De periodiciteit van publicatie van een tijdschrift moet duidelijk worden vermeld.
 12. Toegang
  De manier en wijze waarop het tijdschrift zelf en individuele artikelen daarin beschikbaar zijn voor lezers en informatie over eventuele bijbehorende abonnement- of pay-per-viewkosten, moet worden vermeld.
 13. Archiveren
  Het beleid van een tijschrift voor elektronische back-up en behoud van toegang tot de inhoud van het tijdschrift (bijvoorbeeld toegang tot de belangrijkste artikelen via CLOCKSS of PubMedCentral ) in het geval een tijdschrift niet langer wordt gepubliceerd, moet duidelijk worden aangegeven.
 14. Inkomstenbronnen
  Bedrijfsmodellen of inkomstenbronnen ( bijvoorbeeld auteursrechten, abonnementen, advertenties, herdrukken, institutionele ondersteuning en organisatorische ondersteuning) moeten duidelijk worden vermeld of anderszins duidelijk worden gemaakt op de website van het tijdschrift. Publicatiekosten of afstandsverklaring mogen de redactionele besluitvorming niet beïnvloeden.
 15. Advertenties
  Tijdschriften zullen, indien relevant, hun advertentiebeleid vermelden, inclusief welke soorten advertenties worden overwogen, wie beslissingen neemt over het accepteren van advertenties en of deze zijn gekoppeld aan inhoud of lezerengedrag (alleen online) of willekeurig worden weergegeven. Advertenties mogen op geen enkele manier verband houden met redactionele beslissingen en moeten gescheiden worden gehouden van de gepubliceerde inhoud.
 16. Directe marketing
  Alle activiteiten voor directe marketing, inclusief verzoeken vanuit het tijdschrift om manuscripten in te dienen, moeten passend, doelgericht en onopvallend zijn. Verwacht wordt dat informatie die wordt verstrekt over de uitgever of het tijdschrift waarheidsgetrouw is en niet misleidend voor lezers of auteurs.
 17. In het geval dat een lid van een van de organisaties deze "best practice" of andere specifieke vereisten van de betrokken organisatie schendt, probeert OASPA / DOAJ / COPE / WAME in eerste instantie met hen samen te werken om eventuele problemen op te lossen. In het geval dat het lid van een van de orgqnisaties niet in staat of niet bereid is om de problemen op te lossen, kan het lidmaatschap van de organisatie worden opgeschort of beëindigd.

  Alle aangesloten organisaties hebben procedures voor het afhandelen van klachten over leden.

  Deze versie is gepubliceerd op de website van DOAJ: 15 januari 2018
  Tweede versie gepubliceerd op de website van DOAJ: juni 2015
  Eerste versie gepubliceerd op de website van DOAJ: 10 januari 2014

   

  Over het Committee on Publication Ethics (COPE, https://publicationethics.org)

  COPE adviseert redacteurs en uitgevers over alle aspecten van de publicatie-ethiek en, in het bijzonder, over gevallen van onderzoek naar, en wangedrag met betrekking tot publicaties. Het biedt ook een forum voor haar leden om individuele gevallen te bespreken. COPE onderzoekt geen individuele gevallen, maar moedigt redacteuren aan om ervoor te zorgen dat zaken worden onderzocht door de bevoegde autoriteiten (meestal een onderzoeksinstelling of werkgever). Van alle COPE-leden wordt verwacht dat zij de COPE-beginselen van de publicatie-ethiek toepassen zoals uiteengezet in de kernpraktijken.

  Over de Directory of Open Access Journals (DOAJ, https://doaj.org)

  De missie van de DOAJ is: het onderhouden en ontwikkelen van een bron van betrouwbare informatie over open access wetenschappelijke tijdschriften op het internet; het verifiëren dat de tijdschrigten op de lijst voldoen aan redelijke normen; om de zichtbaarheid, verspreiding, vindbaarheid en aantrekkingskracht van open access tijdschriften te vergroten; om wetenschappers, bibliotheken, universiteiten, onderzoeksfinanciers en andere belanghebbenden in staat te stellen te profiteren van de verstrekte informatie en diensten; om de integratie van open access-journals in bibliotheekdiensten en aggregatie services te vergemakkelijken; om, waar mogelijk, uitgevers en hun tijdschriften te helpen voldoen aan redelijke eisen voor digitale publicatie; en om daarmee de transitie van het bestaande systeem van wetenschappelijke communicatie en publicatie naar een nieuw model dat ten dienste staat van wetenschap, hoger onderwijs, industrie, innovatie, samenlevingen en de mensen. te ondersteunen. Hierbij zal DOAJ samenwerking zoeken met alle geïnteresseerde partijen die ook aan deze doelstellingen.werken.

  Over de Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA, https://oaspa.org)

  OASPA is een handelsorganisatie die in 2008 is opgericht om de belangen van Open Access (OA) -uitgevers wereldwijd in alle disciplines te behartigen. Door samenwerking aan te moedigen bij het ontwikkelen van geschikte bedrijfsmodellen, hulpmiddelen en standaarden om OA-publicaties te ondersteunen, wil OASPA helpen zorgen voor een welvarende en duurzame toekomst ten behoeve van haar leden en de kennisgemeenschappen die zij bedienen. Deze missie wordt uitgevoerd door informatie uit te wisselen, normen vast te stellen, nieuwe modellen te bevorderen, belangenbehartiging, onderwijs en de bevordering van innovatie

  Over de World Association of Medical Editors (WAME, http://www.wame.org)

  WAME is een wereldwijde non-profit vrijwilligersvereniging van redacteuren van door collega's beoordeelde medische tijdschriften die samenwerking en communicatie tussen redacteuren trachten te bevorderen; redactionele normen verbeteren; professionaliteit in medische montage bevorderen door middel van onderwijs, zelfkritiek en zelfregulering; en onderzoek naar de principes en de praktijk van medische bewerking aanmoedigen. WAME ontwikkelt beleid en aanbevelingen van "best practice" voor redacteuren van medische tijdschriften en heeft een syllabus voor redacteuren waarvan leden worden uitgenodigd deze te volgen.

  Vertaald door Tom Olijhoek.