In Autumn 2020, DOAJ will be relaunching with a new website with updated functionality, improved search, and a simplified application form. More information is available on our blog. Our API is also changing.

Hide this message

اثر تزریق eCG به همراه PGF2α و GnRH بر عملکرد تولیدمثلی میش های زندی در خارج فصل تولیدمثل

Archives of Razi Institute. 2016;71(4):269-279 DOI 10.22034/ari.2016.107512

 

Journal Homepage

Journal Title: Archives of Razi Institute

ISSN: 0365-3439 (Print); 2008-9872 (Online)

Publisher: Razi Vaccine and Serum Research Institute, Karaj

LCC Subject Category: Agriculture: Animal culture: Veterinary medicine

Country of publisher: Iran, Islamic Republic of

Language of fulltext: Persian, English

 

AUTHORS


علیرضا حسین زاده اسکی (گروه علوم دامی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار، گرمسار، ایران)

رضا مسعودی (گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران)

احمد زارع شحنه (گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران)

سکینه اسدزاده (گروه علوم دامی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار، گرمسار، ایران)

عیسی دیرنده (گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران)

حسن صادقی پناه (موسسه تحقیقات علوم دامی، کرج، ایران)

EDITORIAL INFORMATION

 

Abstract | Full Text

هدف از این پژوهش بررسی اثر تزریق هورمون­های eCG، PGF2α و GnRH بر بهبود درصد باروری میشهای نژاد زندی همزمان سازی شده با سیدر در خارج فصل تولید مثل بوده است تا بتوان بازده تولید مثلی را در این دام بومی ایران افزایش داد. در این پژوهش 500 راس میش نژاد زندی که در شرایط تغذیه‌ای یکسان قرار داشتند در خارج تولید مثل انتخاب و برای همزمانسازی فحلی به مدت 12 روز سیدرگذاری شدند. سپس میش­ها به 5 گروه مساوی (100 راسی) تقسیم ‌شدند. به میش‌های گروه اول هورمونی تزریق نشد. به میش­های گروه دوم همزمان با برداشت سیدر 400 واحد eCG تزریق شد. به میش­های گروه سوم همزمان با برداشت سیدر 400 واحد eCG و یک میلیلیترPGF2α  تزریق شد. به میش­های گروه چهارم همزمان با برداشت سیدر مقدار400 واحد eCG و در روز چهاردهم یک میلیلیتر  GnRH تزریق شد. به میش­های گروه پنجم همزمان با برداشت سیدر مقدار400 واحد eCG، یک میلیلیترPGF2α  و در روز چهاردهم یک میلیلیتر GnRH تزریق شد. تمامی میش­ها 54 ساعت پس از سیدربرداری تلقیح مصنوعی شدند. نتایج نشان داد که درصد فحلی در تمامی گروههای دریافت کننده تیمارهای هورمونی از گروه کنترل بالاتر بوده است (05/0>P) ولی بین تیمارها اختلاف معنی­داری وجود نداشت (05/0P). همچنین درصد آبستنی، زایش و بره­زایی در گروههای دریافت کننده eCG و PGF2α نیز نسبت به گروه کنترل بالاتر بود (05/0>P). در نتیجه با استفاده از تزریق  eCG در هنگام سیدر برداری و GnRH در روز تلقیح مصنوعی میتوان بازده تولیدمثلی را در گوسفندان نژاد زندی در خارج فصل تولیدمثلی بهبود بخشید.